تأثیر سالخوردگی نیروی کار بر شرایط کشاورزی

به گزارش مجله سیاران، کشاورزی، یکی از مهم ترین پایه های زیربنایی برای توسعه هر منطقه و کشوری است که نیروی شاغل در آن بایستی از کارایی بالایی برخوردار باشد اما پژوهش ها نشان می دهند که در حال حاضر، نیروی مشغول به کار در این بخش، به بازسازی اساسی احتیاج دارد.

تأثیر سالخوردگی نیروی کار بر شرایط کشاورزی

به گزارش خبرنگاران، بخـش کشـاورزی بـه دلیـل نقـش و اهمیتـی کـه در تأمین غذای بخـش عظیمـی از جمعیـت کشـور و نیـز فراهـم آوردن مـواد اولیـه بسـیاری از صنایـع دارد، همـواره مـورد توجـه دولـت و مسئولان بـوده اسـت. بدیهـی اسـت کـه بـرای گسـترش و توسـعه بخـش کشـاورزی به عنوان یکـی از محورهـای توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی کشـور، بـه مجموعه ای از نیروهـای خـلاق، آموزش پذیر، ریسک پذیر، پویا و شاداب احتیاج است. این ویژگی ها نیز اغلب در جوانان وجود دارد و به طور معمول جوانان آمادگی بیشتری برای انتقال این ویژگی به درون یک مجموعه را دارند.

بنا بر متون پژوهشی، اهمیت نیروی کار انسانی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده و با گذشت زمان بر اهمیت آن افـزوده شـده اسـت. نگاهـی بـه تاریـخ نظریه پردازی دربـاره رشـد نشـان می دهد الگوهـای رشـد، انباشـت سرمایه های فیزیکـی را به عنوان کلیـد توسـعه معرفـی نموده اند. امـروزه کشـوری قـادر بـه بهره گیری از ظرفیت های مادی است که انسان ها را به سرمایه انسانی تبدیل کند. بنابراین، جمعیت انسانی بستری است که برمبنای آن، سرمایه انسانی متراکم می شود و درنهایت، توسـعه را بـه همـراه می آورد. این در حالی است که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به سالخوردگی رفته و طی سال های اخیـر میانگیـن سـنی شاغلان ایـن بخـش هـم در مقایسـه بـا سال های گذشـته و هـم در مقایسـه بـا دو بخش های صنعـت و خدمـات، به طور مرتـب افزایـش یافتـه اسـت.

این موضوع را تیمی سه نفره از پژوهشگران دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران مورد توجه قرار داده و در خصوص آن پژوهشی را انجام داده اند. در این پژوهش، تأثیر سالخوردگی نیروی کار بر کارایی فنی بخش کشاورزی ایران آنالیز شده است.

در این مطالعه، پژوهشگران فوق از داده های 32 استان کشور در سال های 1382 و 1392 و همچنین روش تحلیل خاص موسوم به تحلیل مرزی تصادفی استفاده نموده اند.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که سالخوردگی نیروی کار، تأثیر منفی بر کارایی در بخش کشاورزی دارد و باید سیاست هایی اتخاذ کرد که ساختار سنی بخش کشاورزی جوان تر شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که آموزش در خصوص حرفه های کشاورزی در بهبود بهره وری فراوری مفید است.

دراین باره محسن صالحی کمرودی، محقق دانشگاه تبریز و همکارانش می گویند: نتایـج آنالیز های ما نشـان داد کـه سـالخوردگی نیـروی کار، عدم کارآیی فراوری را افزایش می دهد و از سوی دیگر، آموزش در خصوص حرفه های کشـاورزی در بهبـود بهره وری تولیـد مفیـد اسـت. درنتیجه، بخـش دولتـی بـرای تشـویق و همچنیـن پـرورش جوانـان تازه وارد بـه بخـش کشـاورزی بایـد سیاست هایی اتخـاذ کنـد تـا آن ها را به کشاورزانی با دانش تبدیل کند.

به گفته آن ها، مواردی همچون اعطای یاری هزینه تحصیلی به افرادی که در دانشگاه ها تحصیل می نمایند، یا ارائه آموزش های کشاورزی و تعلیمات عملیاتی برای کشاورزان جوان که علاقه مند به کشاورزی پیشرفته یا شغل کشاورزی هستند می تواند در این راستا مفید واقع شود.

بر اساس اطلاعات این پژوهش، پیر شدن نیـروی کار روسـتایی تـا حـدی ناشـی از مهاجـرت روسـتایی و شـهری اسـت و عوامـل سـاختاری و سیاسی، می تواند خروج جوانان از مناطق روستایی را تشدید کند. اما اگر سیاست های بهتری در خصوص زمین و تثبیت مزرعه اجرا شود، ممکن است کارگران جوان کمتر مهاجرت نمایند.

به اعتقاد صالحی کمرودی و همکارانش، کشاورزی می تواند در مقیاسی اجرا شود که سطح درآمد خانوار با آنچه که از اشتغال غیر کشاورزی حاصل می شود، قابل مقایسه بوده و همچنیـن امـکان تقسـیم زمیـن بیـن کشـاورزان مسـن و کشـاورزان جـوان فراهم باشـد. اضافه بر این، دسترسـی به اعتبارات برای خانوارهای روستایی نیز می تواند سودمند باشد، به ویژه اگر اعتبار و محدودیت های نقدی عوامل مؤثر در مهاجرت باشند.

این یافته های پژوهشی در فصل نامه جمعیت وابسته به دفتر آمار و اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده اند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 24 فروردین 1400 بروزرسانی: 24 فروردین 1400 گردآورنده: cyaran.ir شناسه مطلب: 974

به "تأثیر سالخوردگی نیروی کار بر شرایط کشاورزی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تأثیر سالخوردگی نیروی کار بر شرایط کشاورزی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید