طرز تهیه ﺳﺎﻻﺩ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ؛ وعده ای آسان و خوشمزه

به گزارش مجله سیاران، تنوع سلیقه ها و ذائقه ها همواره طعم های نو و خوشمزه ای را به وجود می آورد. شما هم می توانید با توجه به علایق خود با توجه به تناسبی که بین مواد غذایی وجود دارد سالاد دلخواه خود را تهیه کنید.

طرز تهیه ﺳﺎﻻﺩ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ؛ وعده ای آسان و خوشمزه

خبرنگاران | سالاد را به عنوان پیش غذا یا گاهی اوقات بعد از غذای اصلی به عنوان یک غذای جدا و بعضی اوقات همراه با غذای اصلی سرو می نمایند. البته اگر سالاد حاوی موادی باشد که ارزش غذایی کافی را داشته باشد می توان به عنوان وعده غذایی اصلی هم آن را مصرف کرد.

تنوع سلیقه ها و ذائقه ها همواره طعم های نو و خوشمزه ای را به وجود می آورد. شما هم می توانید با توجه به علایق خود با توجه به تناسبی که بین مواد غذایی وجود دارد سالاد دلخواه خود را تهیه کنید.

اگر به ترکیب سبزیجات علاقه دارید، با این مطلب همراه و با طرز تهیه سالاد اسفناج آشنا شوید:

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺗﺎﺯﻩ ﻧﯿﻢ ﻛﯿﻠﻮ

ﻛﻠﻢ ﺑﺮﮒ ﻗﺮﻣﺰ ﯾک ﻋﺪﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ (دلخواه)

ﭘﯿﺎﺯ ﯾک ﻋﺪﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺮﮔﻪ ﯼ ﺯﺭﺩﺁﻟﻮ یا زرشک یک ﺩﻭﻡ ﻓﻨﺠﺎﻥ

ﻣﻐﺰ ﺗﺨﻤﻪ ﯼ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ یا گردو یک ﻓﻨﺠﺎﻥ

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺲ ﺳﺎﻻﺩ

ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ

ﺁﺏ ﻧﺎﺭﻧﺞ 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ

ﺭﯾﺤﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﯼ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ

ﺳﯿﺮ (ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ) 2-1 ﺣﺒﻪ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ)

ﺁﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

ﺑﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺷﺖ ﺧﺮﺩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

ﮐﻠﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﻟﯽ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺭﻧﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﺟﻮﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺧﻼﻟﯽ ﻭ ﺑﺮﮔﻪ ﯼ ﻫﻠﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻐﺰ ﺗﺨﻤﻪ ﯼ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺤﺘﻮﯼ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺲ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻻﺩ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﺟﺪﺍ، ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻭ ﺁﺏ ﻧﺎﺭﻧﺞ (ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺁﺑﻐﻮﺭﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ) ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺲ ﺭﺍ ﺑﭽﺸﯿﺪ. ﻣﻠﺲ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺲ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺰﻩ ﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ، ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﯾﺤﺎﻥ ﺳﺎﻃﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﻻﺩ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺳﺎﻻﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺳﺲ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺎﺕ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺍﯼ

1 - ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻻﺩ ﺁﻫﻦ زیادی دارد و ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻢ ﺧﻮﻥ ﯾﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺭﯾﺰﺵ ﻣﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

2 - ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﺍﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﺍﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺧﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﭘﺨﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.

3 - ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺑه خاطر داشتن ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮﺍﺋﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

4 - ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺧﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﯿﺒﺮ ﺭﻭﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

5 - ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﮐﻠﯿﻮﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﯿﺪ ﺍﮐﺴﺎﻟﯿﮏ، ﺑﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.

منبع: فرادید
انتشار: 23 آبان 1401 بروزرسانی: 23 آبان 1401 گردآورنده: cyaran.ir شناسه مطلب: 1589

به "طرز تهیه ﺳﺎﻻﺩ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ؛ وعده ای آسان و خوشمزه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرز تهیه ﺳﺎﻻﺩ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ؛ وعده ای آسان و خوشمزه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید